Organismen hebben een groter effect op bodemvruchtbaarheid dan omgevings factoren

Michiel P. Veldhuis, Anneleen Hulshof, Wimke Fokkema, Matty P. Berg and Han Olff


Waar gaat het over?

De beschikbaarheid van voedingsstoffen voor planten hangt af van veel verschillende factoren die kunnen worden opgedeeld in abiotisch (geologie, regenval) en biotisch (dieren, planten, microben). De vraag die we hier hebben behandeld is hoe veel effect de biotische factoren (organismen) hebben ten opzichte van de abiotische factoren. We hebben gevonden dat organismen een groter effect hebben op de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor planten dan de omgevings factoren. Verschillende vegetatietypes (bomen, lange grassen, korte graasweides) die maar een paar meter van elkaar verwijderd waren en daarom dezelfde geologische oorsprong en klimaat delen verschilden meer in voedingsstoffen dan dezelfde vegetatietypes meerdere kilometers verder met een andere geologische oorsprong en regenval.

Waarom is dit belangrijk?

Mensen veranderen de abiotische omgeving wereldwijd door veranderingen in klimaat (CO2 concentraties, temperatuur) en beschikbaarheid van voedingsstoffen (bemesting). Als het functioneren van ecosystemen met name zou worden bepaald door deze omgevings factoren zou dat betekenen dat er grote verschuivingen zullen plaats vinden als resultaat van deze veranderingen door de mens. Echter, als organismen zelf in grote mate controle hebben over de lokale beschikbaarheid van voedingsstoffen en water zou dat de robuustheid van ecosystemen tegen veranderingen door de mensen verhogen. Onze resultaten suggereren dat de bescherming van sleutel organismen die een belangrijke invloed hebben op deze lokale omstandigheden moeten worden beschermd om robuustere ecosystemen te creeeren.

Perspectief

De kijk van veel ecologen op processen in (savanne) ecosystemen is dat deze met name worden bepaald door omgevingsfactoren zoals regenval en bodemvruchtbaarheid. Echter, onze studie laat zien dat organismen zelf een groot effect kunnen hebben op de lokale omstandigheden en daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van ecosystemen. Dit heeft belangrijke consequenties voor hun beheer en bescherming.